Garantie

Op alle door ons geleverde 2de hands scooters zit 3 maanden garantie. Garantie op een tweedehands scooter is 3 maanden met een maximum van 1000 km, mits de voorgeschreven onderhoudsbeurten aantoonbaar en juist zijn uitgevoerd. ( met 500 km bij een nieuwe scooter een zogenoemde nul beurt geven, olie verversen, bouten en moeren natrekken en de kleppen stellen. En tussen de 1500 en de 2000 km de tweede onderhoudsbeurt. ) Daarna om de 1500 km een reguliere onderhoudsbeurt.

Indien de scooter door ons rijklaar is opgeleverd geldt de fabrieksgarantie op de hele scooter met uitzondering van slijtage onderdelen (m.u.v. het motorblok mits niet ongeoorloofd aan gesleuteld).

Garantie is uitsluitend op basis van onderdelen, niet op arbeidsloon en/of vervoerskosten!
Omruil van onderdelen gebeurt zodra uw defecte onderdelen bij ons zijn ontvangen, door ons zijn gecontroleerd en accoord zijn bevonden als garantieclaim.

In principe wordt dezelfde dag de vervangen onderdelen aan u toegestuurd, kosten van verzending zijn voor uw rekening.

Indien u een reparatie door ons wilt laten uitvoeren, worden er altijd kosten in rekening gebracht voor de tijd die er mee gemoeid is.

Bij eventueel vervoer door ons, worden de vervoerskosten aan u doorberekend!

1. Garantie

1.1. Scooterport staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

1.2. Op geleverde zijn de garantie bepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Indien de afnemer aan Scooterport een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Scooterport. De afnemer zal dan Scooterport vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

1.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Scooterport verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Scooterport zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen.

1.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (banden, ketting (en), remmen, kabels e.d.) geeft Scooterport geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

1.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door aan Scooterport op te geven adres.

1.7. Voor zaken met een door andere dan aan Scooterport bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

1.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

- A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
- B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen ( demonteren van bijvoorbeeld begrenzer ) waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Scooterport zijn verricht.
- C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
- F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

2. Aansprakelijkheidsbeperking

2.1. Scooterport, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2.2. Onverminderd het vorenstaande is Scooterport in ieder geval nimmer aansprakelijk:

- A: wegens niet, of niet tijdige levering;
- B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
- C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 3;
- D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
- E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Scooterport bevinden;
- F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
- H: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

2.3. Indien Scooterport in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Scooterport slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

2.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Scooterport nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

2.5. De afnemer zal Scooterport vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Scooterport.

2.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Scooterport of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. Niet-toerekenbare tekortkomingen

3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Scooterport niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Scooterport niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Scooterport als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

3.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Scooterport alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Scooterport redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3.3. Scooterport heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Scooterport is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Scooterport gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Een Scooterport behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

3.4. Scooterport heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

3.5 Ingeval de afnemer rechtstreeks via internet of anderszins op afstand heeft gekocht, dient voor de periode van tijdelijke onmogelijkheid genoemd in artikel 3.4 gelezen te worden 30 dagen.

4. Ontbinding

4.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Scooterport niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Scooterport te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

4.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft aan Scooterport het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.3 Scooterport is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Scooterport schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

4.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.

6.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Scooterport verrichte prestaties, en heeft Scooterport onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

5. Garantie bepaling is gedeponeerd bij de kamer van koophandel